REGULAMIN

Oferta, składanie zamówień

 

1. OFERTA zamieszczona na stronie www.tulipdeco.pl jest prezentację katalogową artykułów, których dalsza sprzedaż, montaż oraz produkcja stanowi przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TULIPAN
Monika Marut-Fras
59-100 Polkowice
ul. Miedziana 11

 

NIP: 693-184-96-63
Regon: 390999056

 

zwanym dalej: tulipdeco.pl

 

2. OFERTA prezentowana na stronie www.tulipdeco.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art.66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Przedstawiona OFERTA w rozumieniu przepisów art.71 Kodeksu Cywilnego jest zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Tulipdeco.pl prowadzi sprzedaż wybranych artykułów lub usług poprzez serwis internetowy allegro.pl. jako użytkownik tulip-deco i tulipdeco. Do sprzedaży wybranych artykułów lub usług w serwisie allegro.pl odnoszą się w pierwszej kolejności przepisy i zasady wynikające z regulaminu allegro.pl.

 

4. Złożenie zamówienia lub zapytania ofertowego oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 

5. Sprzedaż artykułów prezentowanych w OFERCIE możliwa jest poprzez negocjacje mailowe pomiędzy Klientem a tulipdeco.pl., zwanym dalej Usługodawcą. Tulipdeco.pl zobowiązuje się w drodze negocjacji mailowych udzielić Klientowi wszelkich niezbędnych informacji na temat artykułu lub usługi, którym jest zainteresowany. Po ustaleniu wszystkich warunków umowy sprzedaży (takich jak, np.: rodzaj, ilość, wymiary artykułu, cena artykułu lub usługi, cena dostawy artykułu, termin dostawy artykułu lub realizacji usługi) i potwierdzeniu ich przez Klienta, następuje zawarcie umowy sprzedaży artykułu lub usługi oferowanej przez tulipdeco.pl. Dalej Klient zwany jest Kupującym, a Usługodawca tulipdeco.pl zwany jest Sprzedającym.

 

6. Realizacja zamówienia artykułu lub usługi przez tulipdeco.pl rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego mailem lub osobiście na formularzu zlecenia realizacji zamówienia i po zaksięgowaniu ustalonej wpłaty za realizację zamówienia (zaliczka, przedpłata). Dla realizacji zamówień przesyłką kurierską pobraniową, wymagane jest mailowe potwierdzenie zamówienia prze Kupującego oraz podanie numeru telefonu kontaktowego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej zamówień dla przesyłek kurierskich pobraniowych.

 

7. Klient składając zamówienie lub zapytanie ofertowe zezwala na korzystanie ze swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania zamówienia lub prowadzenia negocjacji.

 

Przesyłki, dostawy towaru

 

8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki lub dostawy zakupionego artykułu traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. W przypadku gdy przesyłka lub dostawa nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty przesyłki lub dostawy i zwrotu do nadawcy, ponosi w całości Kupujący.

 

9. Jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia przesyłki kurierskiej pobraniowej, koszt przesyłki i zwrotu do nadawcy, ponosi w całości Kupujący.

 

10. Każdorazowo w momencie odbioru przesyłki lub dostawy zakupionego artykułu, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartość przesyłki lub dostawy w obecności kuriera lub dostawcy na okoliczność zgodności i jakości dostarczanego artykułu oraz potwierdzenie jego odbioru własnoręcznym podpisem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, Kupujący powinien spisać protokół takiej okoliczności z kurierem lub dostawcą. Nie spisanie protokołu, nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacyjną. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Kupującego powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 

11. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. np.: zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O zaistniałej sytuacji proszę powiadomić niezwłocznie tulipdeco.pl telefonicznie pod numer 606-399-101 lub 604-393-064 lub ewentualnie mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

12. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt telefoniczny z tulipdeco.pl pod numer 606-399-101 lub 604-393-064 lub ewentualnie mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zwroty towaru, odstąpienie od umowy

 

13. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego artykułu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, informując o odstąpieniu od umowy Sprzedającego w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać jako oświadczenie woli drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie listownej przesłanej na adres zawarty w KONTAKTACH tulipdeco.pl. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie zakupionego artykułu. Koszt odesłania zakupionego artykułu do nadawcy ponosi Kupujący. Po otrzymaniu zwrotu artykułu, w ciagu 14 dni kalendarzowych, Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymaną kwotę transakcji (cena artykułu plus koszt wysyłki/dostawy).

 

14. Zwrotowi nie podlegają:
- artykuły, co do których oświadczenie o zwrocie wysłano po upływie 14 dni od daty ich otrzymania przez Kupującego lub nie wysłano oświadczenia o zwrocie przez Kupującego,
- artykuły nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkty tworzone według projektu Kupującego lub towary z OFERTY z określeniem indywidualnych cech przez Kupującego np. posiadające nietypowe, zmodyfikowane wymiary, inne niż standardowe, wybrany indywidualnie kolor malowania przedmiotu według załączonych kolorników, itp.,
- artykuły używane oraz noszące ślady montażu,
- artykuły zakupione były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Kupującego,
- artykuły nabyte w drodze odbioru osobistego,
- usługi wykonane za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

15. Jeżeli Kupujący w trakcie zawierania umowy sprzedaży wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, to w przypadku zwrotu zakupionego artykułu otrzyma zwrot kwoty transakcji pomniejszony o dodatkowo poniesione koszty dostawy (cena artykułu plus najtańsze oferowane przez Sprzedającego koszty wysyłki/dostawy).

 

16. Rezygnacja z usługi świadczonej za wyraźną zgodą i na rzecz Kupującego, w trakcie jej prawidłowej realizacji przez Sprzedającego, możliwa jest pod warunkiem pokrycia wszystkich poniesionych przez Sprzedającego kosztów od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania przez Kupującego. Tryb i sposób rozwiązania takiej umowy jest taki jak w punkcie 13 niniejszego Regulaminu.

 

Reklamacje

 

17. Artykuły prezentowane w OFERCIE tulipdeco.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku otrzymania artykułu z wadą fabryczną, która ujawni się w czasie obejmowania gwarancją, Kupującemu przysługuje roszczenie odpowiednio do producenta, importera lub sprzedawcy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

 

18. Jeżeli Kupujący zauważy, że artykuł który otrzymał, posiada ukryte wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji.

 

19. Wszelkie reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej, drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie listownej przesłanej na adres zawarty w KONTAKTACH tulipdeco.pl. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej, sugerujemy kontakt telefoniczny z tulipdeco.pl pod numer 606-399-101 lub 604-393-064 w celu ustalenia szczegółów rozpatrywania reklamacji.

 

20. Tulipdeco.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. O podjętych decyzjach Kupujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej, drogą mailową lub w formie listownej.

 

21. W przypadku uznania reklamacji przez tulipdeco.pl, Kupującemu zostanie przedstawiony sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku zwrotów towaru objętych reklamacją lub warunkami gwarancji koszty przesyłki zwrotnej ponosi tulipdeco.pl. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

 

Dane osobowe

 

22. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów tulipdeco.pl w związku z realizacją zamówień jest tulipdeco.pl.

 

23. Klient składając zamówienie zezwala na korzystanie ze swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r poz. 926 ze zmianami). Sprzedający może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień, w tym może przekazywać je podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za przesyłkę lub dostawę zakupionych artykułów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.

 

24. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe są przekazywane przez Klientów dobrowolnie.

 

Zmiana Regulaminu

 

25. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2013 z jego późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulaminu w OFERCIE i USŁUGI na stronie www.tulipdeco.pl z podaniem daty ich wprowadzenia. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji przed datą ich wprowadzenia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000r poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002r poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964r poz. 93 ze zmianami).

 

27. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy tulipdeco.pl a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964r poz. 296 ze zmianami).

 

Załączniki

 

Załącznik nr1 – wzór formularza odstąpienia od umowy.